Đá mosaic tự nhiên

Xuất xứ

Màu sắc

Kích thước

Bề mặt

Đá mosaic tự nhiên

Đá mosaic H13

Đá mosaic tự nhiên

Đá mosaic H14

Đá mosaic tự nhiên

Đá mosaic H15

Đá mosaic tự nhiên

Đá mosaic H16

Đá mosaic tự nhiên

Đá mosaic H17

Đá mosaic tự nhiên

Đá mosaic H18

Đá mosaic tự nhiên

Đá mosaic H19

Đá mosaic tự nhiên

Đá mosaic H20

Đá mosaic tự nhiên

Đá mosaic H21

Đá mosaic tự nhiên

Đá mosaic H22

Đá mosaic tự nhiên

Đá mosaic H23

Đá mosaic tự nhiên

Đá mosaic H24